Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy


Menu

Bieżący katalog: Przedmiot działalności

Katalog wyżej: Menu Podmiotowe

Lista artykułów:


Przedmiot działalności

CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA

1)       Przedszkole realizuje cele i zadania określone w Ustawie o systemie oświaty oraz przepisach wydanych na jej podstawie.

 

a)      wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji;

b)      budowanie systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe;

c)       kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek;

d)      rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i  dorosłymi;

e)      stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych;

f)        troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną; zachęcanie do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych;

g)      budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych;

h)      wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne;

i)        kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej;

j)        zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej;

k)       prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie możliwości i potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji;

l)        z początkiem roku poprzedzającego rozpoczęcie przez dziecko nauki w klasie I szkoły podstawowej przeprowadzanie analizy gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza  przedszkolna).

 

2)       Przedszkole realizuje powyższe cele i zadania poprzez:

 

a)      wspomaganie i ukierunkowanie indywidualnego rozwoju dzieci poprzez pobudzanie procesów rozwojowych, aktywizacji i wykorzystania własnej inicjatywy dzieci;

b)      ochronę poszanowania godności osobistej dzieci oraz życzliwe i podmiotowe ich  traktowanie;

c)       umożliwianie dzieciom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej, religijnej;

d)      troska o zdrowie i bezpieczeństwo dzieci poprzez prawidłowe żywienie, dbanie o czystość i higienę osobistą, promowanie zdrowego trybu życia, podejmowanie akcji prozdrowotnych, zapewnianie bezpiecznych warunków przebywania dzieci w placówce;

e)      tworzenie sytuacji do twórczego działania i uczenia się dzieci poprzez zabawę,  zorganizowane zajęcia dydaktyczno-wychowawcze oraz zajęcia dodatkowe;

f)        sprawowanie opieki nad dziećmi odpowiednio do ich potrzeb i możliwości przedszkola poprzez indywidualizację oddziaływań oraz stałą współpracę z rodzicami (opiekunami) dzieci, organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi;

g)      współdziałaniu z rodziną we wspomaganiu jej w wychowaniu dzieci, rozpoznawaniu możliwości rozwojowych dziecka, w miarę potrzeby podjęciu wczesnej interwencji specjalistów oraz w przygotowaniu dziecka do nauki szkolnej;

h)      kompensowanie istniejących braków środowiskowych dzieci, tworzenie indywidualnych programów wspomagających we współpracy z psychologiem, logopedą;

i)        ochrona przed przemocą poprzez rozpoznawanie źródła zagrożenia i likwidowania go we współpracy z rodzicami, specjalistami i organizacjami wspomagającymi.

 

3)       Szczegółowe zadania przedszkola i sposób ich realizacji ustalony jest w Koncepcji Pracy Przedszkola oraz  miesięcznych planach pracy poszczególnych oddziałów.


Wprowadził BZMW/ext.MKosinska 2012-11-23
Aktualizujący bzmw/ext.mkosinska 2012-11-23
Zatwierdzający bzmw/ext.ewituszynska 2012-11-23
Publikujący Bartold Jan (Gabinet Prezydenta (GP)) 2012-11-23
Wersja standardowa