Przedszkole Nr 189
szukaj 
szukaj w   
Wyszukiwanie zaawansowane
 

Biuletyn Informacji Publicznej

RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP - Przedszkole Nr 189 > Menu Podmiotowe > Zasady funkcjonowania > Zasady funkcjonowania

Zasady funkcjonowania

  Drukuj
 

Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący i na wniosek dyrektora placówki;

W okresach obniżonej frekwencji (ferie zimowe, wiosenne, epidemia grypy inne) przedszkole może prowadzić zajęcia w grupach łączonych. Grupy mogą być łączone przy liczbie wychowanków poniżej dwunastu w każdej z nich z zachowaniem zasady wiekowej.

 

a)      Dzienny czas pracy przedszkola ustala się na 10 godzin dziennie od 7.00-17.00;

b)      Podstawa programowa jest realizowana w godzinach 7.00- 17.00;

c)       Odbieranie dzieci z przedszkola trwa do godziny 17.00;

d)      Ze względów organizacyjnych oraz konieczności przygotowania odpowiedniej liczby posiłków, wskazane jest, aby późniejsze przyprowadzenie dziecka do przedszkola było zgłoszone wcześniej osobiście lub telefonicznie do godziny 9.00

 

1)       Liczba miejsc organizacyjnych w Przedszkolu Nr 189 wynosi 100.

2)       Przedszkole Nr 189 jest placówką złożoną z czterech oddziałów.

3)       Liczba dzieci w oddziale nie może przekraczać 25.

4)       W uzasadnionych przypadkach, za zgodą organu prowadzącego przedszkole liczba dzieci w oddziale może być inna.

5)       Przedszkole nie posiada oddziałów integracyjnych.

6)       Przedszkole nie jest przedszkolem specjalnym.

7)       Przedszkole jest placówką publiczną nieferyjną.

 

I.                     Szczegółową organizację wychowania, nauczania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji przedszkola opracowany przez dyrektora przedszkola. Arkusz organizacji zatwierdza organ prowadzący.

 

W arkuszu organizacji przedszkola określa się w szczególności:

 

a)      czas pracy poszczególnych oddziałów;

b)      liczbę pracowników przedszkola, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze;

c)       ogólną liczbę godzin pracy finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący przedszkole;

 

II.                    Organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora przedszkola na wniosek Rady Pedagogicznej, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy oraz oczekiwań rodziców (prawnych opiekunów).

 

III.                  Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciel (nauczyciele), któremu powierzono opiekę nad danym oddziałem, ustala dla danego oddziału szczegółowy rozkład dnia, z uwzględnieniem potrzeb, zainteresowań i propozycji dzieci.

 

Ramowy rozkład dnia:

7:00 - 8:40 

schodzenie się dzieci, zabawy dowolne przy niewielkim udziale nauczyciela, zajęcia indywidualne i

wyrównawcze

8:40

zabawa ruchowa organizowana w sali

8:50 

zabiegi higieniczne, czynności z zakresu samoobsługi i kultury zachowania się w różnych sytuacjach

9:00 

śniadanie

9:30 

zabawy i zajęcia dydaktyczne - obowiązkowe

9:45

zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze prowadzone w ogrodzie lub spacery,  wycieczki

12:00

zabiegi higieniczne, czynności z zakresu samoobsługi i kultury zachowania się w różnych sytuacjach

12:30

obiad

13:00

odpoczynek (w grupach młodszych odpoczynek do godz. 14.30)

13:00

zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, zabawy dowolne przy niewielkim udziale nauczyciela, indywidualne zajęcia

 

rozwijające, wyrównawcze lub inne zadania wynikające z realizacji wybranego programu wychowania

przedszkolnego

14:45

zabawa ruchowa organizowana w sali

15:00

podwieczorek

15:30 - 17:00 

zabawy dowolne przy niewielkim udziale nauczyciela, zajęcia indywidualne i wyrównawcze, inne zadania

wynikające z realizacji wybranego programu wychowania przedszkolnego, wynikające z realizacji

przedszkolnych przedsięwzięć, imprez, uroczystości, z aktywności proponowanej przez dzieci

 

 
 
Wprowadził BZMW/ext.MKosinska 23-11-2012
Aktualizujący Waszczuk Joanna (Przedszkole nr 189) 23-09-2020
Zatwierdzający Waszczuk Joanna (Przedszkole nr 189) 23-09-2020
Publikujący Makarewicz Andrzej (Gabinet Prezydenta (GP)) 23-09-2020
Liczba odwiedzin: 1485
Rejestr zmian